KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Wine purifier
    Tweet

Wine purifier


Parts of the wine purifier

Parts of the wine purifier

Dutch version

Gedurende meer dan 10 jaren deden mijn ogen regelmatig ongelooflijk pijn. Tegelijkertijd zat er rond de iris een wit lijntje. De dag erna verdween het lijntje geleidelijk, en de pijn ook. Mijn zicht was altijd normaal. Ettelijke jaren later ontdekte ik de oorzaak: (witte) wijn. Als ik 2 glazen dronk begonnen de ogen in de nacht erna pijn te doen. Als ik 3 tot 4 glazen dronk gingen de ogen vrij snel pijn doen. Ik kon dus bijna geen wijn drinken. Afgezien van wijn waren er nog meer producten die het probleem veroorzaakten, zoals rozijnen, garnalen, etc. Het gemeenschappelijke bestanddeel is sulfiet. Maar kort geleden vond ik op Internet een sulfietfilter. Vorige week heb ik een fles witte wijn gefilterd. Op de 1e dag dronk ik 2 glazen, op de 2e 3 glazen, en op de 3e het overblijvende glas. Gelukkig waren er geen problemen.


English version

During more than 10 years my eyes regularly were extremely hurtful. At the same time there was a white line around the iris. The next day the white line would gradually disappear, and the pain also. But there was never a problem with my sight. Several years later I found out the cause: (white) wine. If I drank 2 glasses, the eyes would start to hurt during the night. If I drank 3 to 4 glasses, the eyes would start to hurt quite quickly. Therefore I almost couldn't drink wine. Apart from wine, there were also other products that would cause the problem, for example raisins, shrimp, etc. Their common ingredient is sulphite. But recently on the Internet I discovered a sulphite filter. Last week I filtered a bottle of white wine. On the 1st day I drank 2 glasses, on the 2nd 3 glasses, on the 3rd the remaining glass. Luckily there were no problems.

Filtering the wine

Filtering the wine

Chinese version

十几年来我的眼睛经常疼得不得了。 同时虹膜周围有白色的线。 第二天白色的线逐渐消失了,疼也逐渐缓解了。 但是我的视力一直没有问题。 几年之后我发现了原因:(白)葡萄酒。 当我喝了两杯,眼睛在夜里就会疼起来。 当我喝了三四杯,眼睛很快就开始疼。 所以,我差不多不能喝葡萄酒。 除了葡萄酒还有别的饮食会引发问题,比方说干果,虾仁,等等。 共同的部分是硫酸盐。 但是最近上网时我发现了一个硫酸盐的(过)滤器。 上星期我过滤了一瓶白葡萄酒。 第一天我喝了两杯,第二天我喝了三杯,第三天我喝了剩下的一杯。 幸亏没有什么问题。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 31-03-19 13:41:26