KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » The Shanghai connection
    Tweet

The Shanghai connection


Dutch version

Ik sta al een heleboel jaren ingeschreven bij een Chinese (dating)site. Vorige zaterdag kreeg ik om 12 uur een email. Een Chinese vrouw met de naam Wang, zei dat ze op dat moment in Amsterdam was. Ze wilde me ontmoeten. Ze komt uit Shanghai, en is heel aantrekkelijk. Ik antwoordde dat ik niet veel zin had in reizen, omdat ik kiespijn had. Verder stelde ik 2 vragen. Ten eerste wilde ik weten hoe lang ze in A'dam zou blijven, omdat ik er liever op zondag of maandag heen zou gaan. De 2e vraag had te maken met haar profiel. Ze schreef dat ze niet wilde verhuizen (naar buiten China?!). Maar ik wil niet in China wonen. Als we verliefd zouden worden, zouden we een groot probleem hebben. Om 14 uur antwoordde ze opnieuw. Ze zei dat ik onmiddellijk naar A'dam kon komen, en dan de volgende dag teruggaan. Ze gaf me ook haar telefoonnummer. Ik werd ietwat gestressed en geirriteerd door haar nieuws. Als ik niet thuis ben moet ik heel veel spullen meenemen, bv. diverse cremes. Ik vond dat het al te laat was, en dat ik gegarandeerd wat zou vergeten. Omdat ze niet op mijn 2e vraag inging, dacht ik dat ze geen oprechte bedoelingen had. Ik wilde haar niet bellen, omdat haar Engels heel belabberd was. Daarom stelde ik haar via de website op de hoogte dat ik op zondag naar A'dam zou komen. Daarna ging ik eerst taiji-en. Toen ik terug kwam had ze mijn mail nog niet beantwoord. Op dat moment besloot ik dat ik haar echt niet wilde ontmoeten. Dus schreef ik nog een mail. Later heb ik met verschillende vrienden deze gebeurtenis besproken. 1 van hen zei, dat het uiterlijk van de vrouw niet paste bij iemand van 49 jaar. Op de achtergrond van de foto was ook niet Shanghai te zien, maar een andere stad. Wij twijfelen aan haar oprechtheid.


English version

A lot of years ago I registered on a Chinese (dating) site. Last saturday I received a mail at 12 o'clock. A woman called Wang said she was in Amsterdam at the time. She wanted to meet with me. She came from Shanghai, was 49 years old, and very pretty. I replied that I didn't feel much like traveling, because I had a toothache. I also asked her 2 things. First I wanted to know how long she would stay in A'dam, because I preferred to go there on sunday or monday. The other question had to do with her profile. She wrote that she didn't want to move outside of China. But I don't want to live in China. Suppose we would fall in love, then we would have a big problem. At 2 o'clock she replied again. She said I could immediately come to A'dam, and then return on monday. She also told me her telephone number. Her information made me feel somewhat stresses and irritated. If I'm not at home, I must bring a lot of things with me, for example some medical ointments. I thought it was already getting late, and I would definitely forget something. Because she didn't answer my second question, I thought her intentions weren't honest. I didn't want to call her, because her English was miserable. Therefore I informed her through the site that I could come to A'dam on sunday. Then I went to play taiji. When I returned home, she hadn't replied to my mail yet. At that time I decided I really didn't want to meet her. Therefore I sent her another mail. Later I discussed this event with some friends. One of them said, that her appearance didn't fit a 49 years old person. The background in her picture also wasn't Shanghai, but some other city. We thing she wasn't honest.


Chinese version

很多年前我就已经在一个中国网站报名了。 上星期六十二点我收到了一封电子邮件。 一位姓Wang的中国女人说她那时在阿姆斯特丹。 她想和我见面。 她是上海人,49岁,很漂亮。 我回答了我不很喜欢旅游,因为我牙疼。 我还问了两个问题。 第一我要知道她将呆在阿姆斯特丹多长时间,因为我更喜欢在星期天或星期一去那里。 另外的问题是和她的资料有关。 她写了她不要住在外国。 但是我不要住在中国。 如果我们谈恋爱,我们将有很大的问题。 14点中她再次回答了。 她说我可以马上去阿姆斯特丹,然后星期天才回。 她也告诉了她的电话号码。 她的信息让我感到一点紧张和一点烦。 如果我不在家里,我需要带很多的东西,比方说几个药膏。 我觉得已经太晚了,一定会忘一些东西。 因为她没有回答我第二问题,所以我想她没有认真的意向。 我不要给她打电话因为她的英文很差。 所以我通过网站通知了她我星期天可以来阿姆斯特丹。 然后我先去打太极拳。 当我回家的时候,她还是没回答我的邮件。 那时我决定我真的不要去见她了。 所以我还写了一个邮件。 以后我跟几个朋友讨论了这个事情。 一个朋友说,她的面貌不符合一位49岁的人。 照片上的背景也不是上海,但是别的城市。 我们怀疑她的诚意。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 15-3-2017 18:41:00