KB » Short stories in Dutch, English and Chinese » Ice man
    Tweet

Ice man


Dutch version

Elk jaar ga ik minstens 2 keer naar het gezin van mijn broer. Ik wil heel graag aanwezig zijn bij de verjaardagsfeestjes van mijn nichtjes. MM heeft een vriendin met de naam LL. LL's moeder heet TT. TT en ik zijn vrienden geworden op Facebook. Toen TT las dat ik vaak pijn heb, bracht ze de trainingmethode van Wim Hof ter sprake. Wim is een wereldberoemde man. Hij gebruikt de kracht van zijn geest om zijn gezondheid te beinvloeden. Hij doet ijsblokjes in een bad, en zit er dan een hele lange tijd in. Na afloop is zijn lichaamstemperatuur nauwelijks gedaald. Hij beklimt bergen van 4 km hoog in korte broek. Kort geleden heeft hij besloten dat hij zijn kennis wil doorgeven aan anderen. TT heeft zich aangemeld voor 1 van zijn cursussen. Elke week zwemt ze in een zeer koud meer. Ze houdt ook van het nemen van een koude douche. Ze zegt dat ze na het nemen van de douche heel warm is, omdat een koude douche de bloeddoorstroming stimuleert.


English version

Every year I at least twice visit my brother's family. I really like to be present at the birthday parties of my nieces. MM has a friend called LL. LL's mother is called TT. TT and I became friends on Facebook. When TT read that I very often suffer from pains, she brought up the training method of Wim Hof. Wim is a world famous man. He uses the power of his brain to control his health. He puts ice cubes in a bathtub, and then sits in it for a very long time. Afterwards his body temperature almost hasn't decreased. He also climbs 4 kilometer high mountains, dressed in short trousers. Recently he decided that he wants to pass his knowledge on to other people. TT registered for one of his courses. Every week she swims in a very cold lake. She also likes cold showers. She says that after the shower she feels very warm, because a cold shower stimulates the blood flow.


Chinese version

每年,我最少两次去我弟弟的家。 我很愿意出席我侄女的生日宴会。 MM有一个朋友叫LL。 LL的妈妈叫TT。 TT和我成了非死不可的朋友。 当TT看了我很经常有病痛,她说起Wim Hof的练功方法。 Wim是一位举世闻名的男人。 他能用脑力控制他的身体。 他把冰块放在浴盆里,然后很长时间坐在浴盆里。 此后他的体温几乎不降低。 他也穿着短裤爬四公里高的山。 最近他决定了,他要把他的知识传给别人。 TT注册了一棵他的课程。 每星期她会在很冷的湖水里游泳。 她也享受冷水澡。 她说,淋浴后她感到很暖,因为冷水澡很活血。    Tweet
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 5-1-2015 22:58:04