KB » Computer » Computertermen of -zinsdelen in het Nederlands en Engels

Computertermen of -zinsdelen in het Nederlands en Engels


Computertermen

De reden voor deze pagina is dat als je informatie in Google wilt zoeken, je het soms niet kunt vinden in het Engels maar wel in het Nederlands, of andersom.

Veel Nederlanders gebruiken een Nederlandstalige versie van Windows, en zullen dus inmiddels wel enigszins gewend zijn aan de vaak bizarre vertalingen van Engelse computertermen, maar ik niet.

Er kan op een kolom worden gesorteerd door op de titel te klikken (en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nederlands Engels
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
transactielogboek transaction log
legen van gegevens flush data
verbindingspogingen connect attempts
wisselbestandsbewerking paging operation
apparaat device
onherstelbare fout fatal alert
foutstatus error state
socketbewerking socket operation
bron source
tijdsprovider time provider
tijdstempel time stamp
tijdstempel timestamp
tijdservice time service
servermelding server announcement
uitpakken extract
geldigheidsperiode validity period
vereist certificaat required certificate
toepassings-popup application popup
systeembronnen resources
stuurprogramma driver
uitgestelde schijfbewerkingen delayed write
netwerkverbinding network connection
geen ingeschakelde apparaten met zich heeft verbonden no enabled devices associated with it
vergrendeld locked
is gestopt entered the stopped state
opstarttype start type
starten op aanvraag demand start
automatisch starten auto start
kan het opgegeven bestand niet vinden cannot find the file specified
bestand file
map folder
map directory
foutcode error
toepassing application
foutencontrole bugcheck
opnieuw gestart rebooted
Gebruikersaccountbeheer User Account Control
Wilt u het volgende programma toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen? Do you want the following program to make changes to this computer?
Een programma starten Start a program
Volgende Next
Beschrijving Description
Geavanceerd Advanced
Met meeste bevoegdheden uitvoeren Run with highest privileges
Nieuw New
Bij opstarten At startup
Start deze taak Begin the task
taak task
Bij aanmelden At log on
Aanmelden Log on
actie action
Parameters toevoegen Add arguments
Pagina opslaan als Save Page as
Opslaan als type Save as type
Opslaan als Save as type
Bestandsnaam File name
Tekstbestand Text file
Webpagina Web page
Sluiten Close
Privacy Privacy
remove individual cookies individuele cookies verwijderen
Zoeken Search
Algemeen General
Internetopties Internet Options
Beveiliging Security
Aangepast niveau Custom Level
Inschakelen Enable
Uitschakelen Disable
Actief uitvoeren van scripts Active scripting
Uitvoeren van scripts Scripting
Werkbalken en uitbreidingen Toolbars and Extensions
Netwerkdetectie Network discovery
Bestandsdeling File sharing
netwerkcomputers network computers
zichtbaar visible
corrupt beschadigd
hulpprogramma utility
onleesbaar unreadable
Windows-logboeken Windows Logs
Gebeurtenis-id Event
Huidige overdrachtsmodus Current Transfer Mode
Niet van toepassing Not Applicable
Primair IDE-kanaal Primary IDE Channel
IDE-kanaal IDE Channel
Geavanceerde instellingen Advanced Settings
Secundair IDE-kanaal Secondary IDE Channel
Schijf analyseren Analyze Disk
Analyseren Analyze
Het is aan te bevelen om dit volume te defragmenteren You should defragment this volume
Rapport weergeven View Report
Fragmentatie van wisselbestand Pagefile fragmentation
Schijfstations Disk drives
Beleidsregels Policies
Schrijfcache op het apparaat inschakelen Enable write caching on the device
Betere prestaties Better performance
Snel verwijderen Quick removal
Alle taken All Tasks
Stationsletter en paden wijzigen Change Drive Letter and Paths
Deze stationsletter toewijzen Assign the following drive letter
Opstartherstel Startup Repair
Nu installeren Install now
Systeemherstel System Restore
Herstel van systeeminstallatiekopie System Image Recovery
Windows Geheugencontrole Windows Memory Diagnostic
Opdrachtprompt Command Prompt
Logboekregistratie bij opstarten inschakelen Enable boot logging
Windows Complete PC terugzetten Windows Complete PC Restore
Diagnose- en hersteldetails weergeven View Diagnostic and repair details
Maken van leeg document mislukt Failed to create empty document
Kan de opdracht niet uitvoeren The request could not be performed
fout in een I/O-apparaat I/O device error
I/O-apparaat I/O device
doelmap destination folder
het opnieuw proberen try again
verkorten shorten
Aanpassingen voor webplatform Web Platform Customizations
persoonlijke instellingen personalized settings
het uitvoeren van scripts running scripts
ActiveX-besturingselementen ActiveX controls
besturingselementen controls
beveiligingsinstellingen security settings
uitgever publisher
pictogram icon
bureaublad desktop
er bevinden zich there are
ongebruikte unused
koppeling association
gekoppeld associated
bewerking performing this action
bewerking action
toegangsmachtiging access permission
machtiging permission
beheerder administrator
momenteel currently
Handtekening van probleem Problem signature
Probleemhandtekening Problem signature
Foutbucket Fault bucket
Antwoord Response
Naam van gebeurtenis Event Name
Gebeurtenisnaam van probleem Event Name
Id van CAB-bestand Cab Id
Bijgevoegde bestanden Attached files
Analysesymbool Analysis symbol
Rapportstatus Report Status
Opnieuw zoeken naar oplossing Rechecking for solution
Doorgaan Continue
computerkast computer case
computerbehuizing computer case
insteekkaart expansion card
uitbreidingskaart expansion card
expansion slot
moederbord motherboard
voeding power supply
beveiligingscertificaat security certificate
ondertekende bestand signed file
uitpakken extract
CAB-bestand voor automatische updates auto update cab
basislijst third-party root list
geldigheidsduur validity period
systeemklok system clock
tekencodering character encoding
tekenset character set
tekenset encoding
Schijfopruiming Disk Cleanup
Als administrator uitvoeren Run as Administrator
Indeling Format
Muziek rippen Rip Music
Onderhoudscentrum Action Center
Apparaatstatus Device Status
Overige apparaten Other Devices
Zoeken naar Scan for
gewijzigde apparaten hardware changes
Zoeken naar gewijzigde apparaten Scan for hardware changes
Taakplanner Task Scheduler
Kan dit item niet vinden Could not find this item
Controleer Verify
probeer het opnieuw try again
Beeld View
Vernieuwen Refresh
Klembord Clipboard
Bewerken Edit
Plakken Paste
Taak maken Create Task
Resultaat van vorige keer uitvoeren Last Run Result
Prullenbak Recycle Bin
Typen invoegtoepassingen Add-on Types
Werkbalk Toolbar
invoegtoepassingen add-on
lettertype font
Taalschrift Language script
standaard default
opmerkingen notes
geen problemen gevonden no problems found
Annuleren Cancel
Prestatiemeter Performance Monitor
Processorgegevens Processor Information
Item Counter
Instantie Instance
Schaal Scale
Grafische elementen Graph elements
steekproef elke sample every
Grafiek Graph
Duur Duration
Gegevens Data
Gegevensverzamelaarsets Data Collector Sets
Gebeurtenistraceersessies Event Trace Sessions
Actief Running
Geheugencontrole Memory Diagnostic
Vorig stuurprogramma Roll Back Driver
Voltooien Finish
Mapopties Folder Options
station drive
besturingssysteembestand operating system files
verbergen hide
beveiligde protected
Op mappen toepassen Apply to Folders
Toegankelijkheid Ease of Access
Muistoetsen inschakelen Turn on Mouse Keys
Muistoetsen Mouse Keys
Toetsenbordsnelkoppelingen Keyboard shortcuts
sneltoetsen access keys
Vormgeving Appearance
Vormgeving en persoonlijke instellingen Appearance and Personalization
Weergegeven naam Display name
Map- en zoekopties Folder and search options
Uitwerpen Eject
Hardware veilig verwijderen Safely Remove Hardware
Apparaten en printers openen Open Devices and Printers
Dit apparaat werkt correct This device is working properly
Beheerd door het systeem System managed
Aangepaste grootte Custom size
Bureaublad aanpassen Customize Desktop
Bureaublad nu opruimen Clean Desktop Now
Geïnstalleerde updates weergeven View installed updates
Resultaten van de handtekeningcontrole Signature Verification Results
Controle van bestandshandtekeningen File Signature Verification
logboekbestand log file
Aan bestaand logboekbestand toevoegen Append to existing log file
Logboek weergeven View Log
Inclusief onderliggende mappen Include subfolders
Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken Search automatically for updated driver software
Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn Non-Plug and Play Drivers
Voorkeursschema's Plan settings
Schema instellingen Plan settings
energiebeheerschema power plan
Weergeven op View by
Gebruikersaccounts User Accounts
beveiligingseigenschappen security properties
Machtigingen Permissions
Machtigingen wijzigen Change Permissions
Namen controleren Check Names
Toestaan Allow
Weigeren Deny
Volledig beheer Full Control
Mapinhoud weergeven List folder contents
Terugzetten Restore
Vorige versies Previous versions
Pictogrammen schikken op Arrange Icons By
Bureaubladpictogrammen weergeven Show Desktop Icons
Beeldscherm Display
DirectX-funcies DirectX Features
Beschikbaar Enabled
Resolutie aanpassen Adjust resolution
Probleem oplossen Troubleshoot
Instellingen wijzigen Change settings
Hardware acceleratie Hardware acceleration
Hardwareversnelling Hardware acceleration
Schaduwkopie Shadow copy
Favorieten Favorites
Bestandsbeschrijving File Description
Oorspronkelijke bestandsnaam Original filename
Digitale handtekeningen Digital Signatures
Naam van ondertekenaar Name of signer
Hulpprogramma's Tools
Computer opstarten Boot
Opstarten Startup
Windows-beheerobjecten Windows Manager objects
actieve proces current process
systeemingang handle
systeemfout system error
is niet geslaagd failed
vanwege deze fout with the following error
energie-instellingen power settings
op batterij on battery
aangesloten plugged in
semafoor semaphore
transactiebronnenbeheerder transaction resource manager
afhankelijkheden dependencies
uitvoerbaar bestand executable


© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 25-01-23 21:59:05